Odstąpienie od umowy

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

BUSINESS DREAMS Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 11E/6
40-082 Katowice
E-mail: sklep@aurissio.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło, polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ……………………………………………………………………………
Data: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.